KET pažeidėjams

PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS

Papildomas vairuotojų mokymas Klaipėdoje asmenims, praradusiems teisę vairuoti, ir pradedantiesiems vairuotojams, padariusiems KET pažeidimų.

Adresas: H.MANTO G. 22, KLAIPĖDA. Atsakingas už papildomą mokymą – Irina Petrauskė. Smulkesnė informacija ir registracija: tel. +370 677 61168, el. paštas vidratas@gmail.com

Būtina užsiregistruoti iš anksto vienu iš kontaktuose nurodytų telefono numerių, elektroniniu paštu arba užpildžius žemiau esančią registracijos formą (nurodykite, jog pageidaujate būtent papildomų vairuotojų kursų).

Pradedant mokymus su savimi reikia turėti:

 • Teismo sprendimą ar policijos nutarimą, kurio pagrindu buvo pritaikyta administracinė atsakomybė;
 • Vairuotojo pažymėjimą (jeigu jis nėra atimtas);
 • Asmens dokumentą;
 • Pažeidimo aprašą*.

*Atvykdami į kursus privalote su savimi turėti užpildytą pažeidimo aprašą -> Pažeidimo aprašas

Apraše turi būti:

 1. Įvadas, kuriame aprašomos KET pažeidimo (-ų) aplinkybės (pažeidimo ar eismo įvykio vieta, pažeidimo esmė, situacija (gali būti schema));
 2. Pažeidimo vertinimas (pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, pateikia KET pažeidimo (-ų) komentarą, pažeidimo (-ų) vertinimą (-us));
 3. Išvadas ir pasiūlymus (nurodomos konkrečios siūlomos priemonės (išvardyti), kurios padėtų vairuotojams išvengti panašių pažeidimų, kita pradedančiojo vairuotojo ar vairuotojo, kuriam atimta teisė vairuoti, nuožiūra su pažeidimu (-ais) susijusi svarbi informacija);
 4. Informacijos šaltinius (nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo (-ų) aprašą);
 5. Priedus (pridedamos schemos, grafikai ir kita informacija, susijusi su KET pažeidimu (-ais).

Jeigu neturite laiko, aprašą bus galimybė užpildyti ir atvykus į mokyklą prieš prasidedant kursams. Aprašas rašomas ranka A4 formato lape valstybine kalba. Pažeidimo aprašas gali būti parašytas ir kita kalba (jeigu mokinys nekalba lietuvių kalba), tačiau kartu turi būti pateiktas ir vertimas į valstybinę kalbą.

Kas yra papildomas vairuotojų mokymas ir kam jis reikalingas?

Papildomas vairuotojų mokymas – Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka vykdomas pradedančiųjų vairuotojų*, pažeidusių KET eismo taisyklų (toliau KET) reikalavimą (-us), susijusį (-ius) su:

 • vairuotojų pareigų pėstiesiems nesilaikymu;
 • lenkimo taisyklių pažeidimu;
 • draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis nesilaikymu;
 • eismo reguliavimo signalų nesilaikymo;
 • įspėjamųjų signalų naudojimu;
 • važiavimu per sankryžas;
 • vairuotojų naudojimusi saugos diržais;
 • nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h;
 • transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,0 iki 0,4 promilės);
 • taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.
 • Papildomi vairuotojų kursai taip pat reikalingi asmenims, kuriems dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų buvo atimta teisė vairuoti.

*Pradedantysis vairuotojas – asmuo, įgijęs teise vairuoti A, A1, A2, B ar B1 kategorijos motorinę transporto priemonę ir turintis vairavimo stažą iki dvejų metų.

Kokios pasekmės laukia pradedančiųjų vairuotojų, pažeidusių KET reikalavimą (-us), dėl kurio (-iu) privaloma baigti papildomą vairuotojų mokymą, ir vairuotojų, kuriems teisė vairuoti atimta dėl KET pažeidimų, jei jie nebaigs papildomo vairuotojų mokymo?

Pradedantysis vairuotojas, pažeidęs KET reikalavimą (-us), dėl kurio (-ių) privaloma baigti papildomą vairuotojų mokymą, ir per vienus metus nuo pažeidimo (-u) padarymo dienos nebaigęs papildomo vairuotojų mokymo, praras teisę vairuoti transporto priemones ir jo turimas 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas nebus keičiamas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą . Tokiu atveju pradedančiajam vairuotojui teisė vairuoti transporto priemones bus grąžinama tik perlaikius vairavimo egzaminą, tačiau vėl bus išduodamas tik 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas.

Vairuotojas, kuriam teisė vairuoti atimta dėl KET pažeidimų, nebaigęs papildomo vairuotojų mokymo, negalės susigrąžinti teisės vairuoti transporto priemonės.

Papildomo vairuotojų mokymo kursą sudaro:

 1. ne trumpiau kaip 45minučių individualiai (su psichologu) analizuoti padarytą (-us) Kelių eismo taisyklių pažeidimą (-us), jo (jų) priežastį (-is) ir asmeninę atsakomybę;
 2. baigti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą;
 3. baigti ne trumpesnį kaip 90 minučių trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą;
 4. su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone;
 5. atlikti žinių patikrinimo testą – 25 klausimai ( apie 30 min.).


  KURSŲ KAINA: 90,00 Eur

   

PRADEDANČIŲJŲ IR VAIRUOTOJŲ, KURIEMS BUVO ATIMTA TEISĖ VAIRUOTI, PAPILDOMO MOKYMO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS BEI MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKA.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS.

 1. Šios taisyklės taikomos vairuotojams, kurie privalo baigti papildomus mokymus, nustatytus LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 22 straipsnio 4 dalyje bei 24 straipsnio 3 dalyje ir nustato papildomo mokymo trukmę, organizavimą, turinį ir struktūrą.
 2. Pagrindinis dokumentas, nustatantis vairuotojų ir mokymo įstaigos santykius, vykdant mokymus, yra mokymo sutartis.
 3. Prieš sudarant mokymo sutartį, pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, privalo mokymo įstaigai pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įsigaliojusį teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė. Be to, pradedantysis vairuotojas turi pateikti vairuotojo pažymėjimą. (išskyrus atvejį, kai padaręs pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo atimta teisė vairuoti.
 4. Mokymų kainą nustato mokymo įstaiga.

2. VAIRUOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ.

 1. Ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su psichologu analizuoti padarytą(us) KET pažeidimą (us), už kurį (iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė.
 2. Baigti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą.
 3. Baigti ne trumpesnį kaip 90 minučių trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą.
 4. Su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone mokymo įstaigos parinktu maršrutu.
 5. Išlaikyti 25 klausimų žinių patikrinimo testą.
 6. Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai reikšti savo minčių, mokymų metu dalyvauja vertėjas, sugebantis versti į vairuotojui suprantamą kalbą. Vairuotojas apie tai, kad jam reikalingas vertėjas, praneša mokymo įstaigai iš anksto. Vertėją, suderinusi su vairuotoju, kviečia mokymo įstaiga. Vertėjui už vertimą pagal jo pateiktą sąskaitą sumoka vairuotojas.
 7. Pradedantysis vairuotojas ir vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, privalo parengti ir prieš papildomo mokymo pradžią mokymo įstaigai pateikti vairuotojo pažeidimo aprašą, kurį sudaro:
  1. Įvadas. Jame aprašoma KET pažeidimo (ų) aplinkybės (pažeidimo ar eismo įvykio vieta, pažeidimo esmė), situacija(gali būti schema);
  2. Pažeidimo vertinimas. Pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, pateikia KET pažeidimo (-ų) komentarą, pažeidimo (-ų) vertinimą (-us);
  3. Išvados ir siūlymai. Nurodomos konkrečios siūlomos priemonės(išvardyti), kurios padėtų vairuotojams išvengti panašių pažeidimų, kita viruotojo nuožiūra su pažeidimu (-ais) susijusi svarbi informacija;
  4. Informacijos šaltiniai. Nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo (-ų) aprašą;
  5. Priedai. Pridedamos schemos, grafikai ir kita informacija, susijusi su KET pažeidimu (-ais);
  6. Jei vairuotojas iki papildomo mokymo pradžios nepateikė mokymo įstaigai savo pažeidimo (-ų) aprašo, tą dieną jam mokymuose dalyvauti neleidžiama;
  7. Jei vairuotojas papildomo mokymo organizavimo dieną negali atvykti į mokymo įstaigą ar dėl svarbių priežasčių papildomo mokymo negali užbaigti per 1 dieną, jam sudaromos sąlygos mokymą baigti kitą dieną;
  8. Laikytis bendrųjų viešosios tvarkos taisyklių reikalavimų
  9. Atlyginti dėl savo kaltės mokymo įstaigai padarytą žalą, tausoti mokymo įstaigos inventorių, aparatūrą ir vaizdines priemones;
  10. Laikytis mokymo įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių.

3. MOKYMO ĮSTAIGOS TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ.

 1. Mokymo įstaiga užtikrina sąlygas mokymus baigti per vieną dieną arba 7 punkte nurodyta tvarka.
 2. Mokymo įstaiga vairuotojui, kuriam atimta teisė vairuoti, užbaigus papildomą mokymą išduoda nustatytos formos Papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą.
 3. Mokymo turinį (temas) nustato mokymo įstaiga.
 4. Mokymus vykdo:
  1. Bendrojo KET teorijos kursą ir praktinį vairavimą – mokymo įstaigos vairavimo teorijos mokytojas ir vairavimo instruktorius;
  2. Psichologijos kursą ir vairuotojo individualų KET pažeidimą – mokymo įstaigos psichologas;
  3. Žinių patikrinimo testą – mokymo įstaigos vairavimo teorijos mokytojas arba direktorius.

4. KITI REIKALAVIMAI.

Vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.2B-86 „Dėl papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, mokymo klasėje įrengta filmavimo įranga, skirta daryti ir saugoti teorinio mokymo proceso vaizdo ir garso įrašus. Vaizdo ir garso įrašas taip pat daromas atliekant praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą. Įrašai ir duomenys bus saugomi ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus nuo Vairuotojo mokymo pabaigos ir gali būti naudojami tik mokymo įstaigos veiklos kontrolei.