Mokymo organizavimo taisyklės

VAIRAVIMO MOKYKLOS UAB „VIDRATAS” DARBO TVARKOS IR MOKYMO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

BENDROS NUOSTATOS

Vairavimo mokykla UAB „VIDRATAS” yra Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įstaiga, kuriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Teisė suteikta 2013 m. gegužės 7 d. vykdyti „B” kategorijos transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą. Mokymo valanda – laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius tiesiogiai dirba su mokiniais (moko, aptaria užduotis, pasiekimus, klaidas, ir pan.). Mokymo valandos trukmė – 45 min. Mokinių teorijos žinios ir praktinio vairavimo gebėjimai, įgūdžiai vertinami vadovaujantis patvirtintu VKTI prie susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. Nr. 2B-84 „Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo tvarkos aprašu” nuo 1 iki 10 balų. Vairuotojų mokytojas, vairavimo instruktorius šio reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo reikalavimus atitinkantis asmuo, kuris suteikia mokiniams teorijos ir praktikos žinių. Visos sąvokos šiuose taisyklėse vartojamos tokia pačia prasme, kaip jos vartojamos Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, vairuotojų pirminio mokymo tvarkos apraše, reikalavimų vairavimo mokykloms apraše.

 1. Sutarties sudarymo, jos įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka
  1. Asmenys norintys įsigyti teisę vairuoti „B” kategorijos transporto priemones, privalo prieš pradėdami lankyti mokymo kursą su mokykla sudaryti mokymo sutartį, prieš tai aptarus sutarties sąlygas individualiai, kuri yra pagrindinis dokumentas, reguliuojantis santykius tarp mokyklos ir mokinio
  2. Sutartis įsigalioja, kai pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo per nustatytą laiką
  3. Kai mokinys, mokėsi teorijos savarankiškai, išlaikęs VĮ „Regitra” teorijos egzaminą, su vairavimo mokykla turi sudaryti sutartį dėl praktinio vairavimo mokymo, prie mokymo sutarties pridedama VĮ „Regitra” išduotos pažymos apie išlaikytą teorijos egzaminą kopija, patvirtinta vairavimo mokyklos vadovo ar jos paskirto asmens, kuriam pavesta vadovauti vairavimo mokyklos veiklai, parašu ir antspaudu
  4. Vairavimo mokykla su mokiniu, turinčiu mokymo kursų baigimo liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą ir pageidaujančiu pagilinti savo teorijos žinias (ar) įvertinti praktinio vairavimo įgūdžius tos kategorijos transporto priemonės, kurios mokymo kursą yra baigęs, turi sudaryti mokymo sutartį dėl žinių ir įgūdžių tobulinimo, mokymo turinį ir apimtį mokinys pasirenka savarankiškai
  5. Vairavimo mokykla turi teisę nuraukti mokymo sutartį, jei mokinys nevykdo savo įsipareigojimų. (Vairavimo mokyklai nutraukus mokymo sutartį, arba mokiniui vienašališkai nutraukus ją, pinigai grąžinami atskaičius mokymo išlaidas, registracijos mokestis negražinamas)
  6. Sutartyje nurodoma numatoma mokymo pabaigos data iki 6 mėn., ji gali būti pratęsiama dėl pateisintos priežasties, sumokėjus 30 Eur už sutarties pratęsimą
  7. Jei teisė vykdyti pirminį mokymą būtų sustabdyta, arba panaikinta mokiniui nespėjus baigti mokymo kurso, mokinys raštu pateikia prašymą dėl nuostolių kompensavimo tvarkos. Vairavimo mokykla įsipareigoja per 15 darbo dienų išnagrinėti prašymą ir kompensuoti nuostolius
 2. Šalių teisės ir pareigos
  1. Mokinio teisės:
   1. Mokinys gali mokytis savarankiškai teorijos, kai turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir siekia įgyti „B” kategorijos transporto priemonę
   2. Mokinys išklausęs teorijos ir atlikęs praktinio vairavimo kursą. Gali pageidauti, kad mokykla išduotų pažymėjimą , kuriame būtų nuodytas išklausytų dalykų temos, valandų skaičius, bei įvertinimai, taip pat žinių ir įgūdžių tobulinimo mokymo medžiaga
   3. Mokinys turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jei vairavimo mokykla nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus
  2. Mokinio pareigos:
   1. Pagal nustatytą grafiką lankyti teorijos ir praktinio vairavimo užsiėmimus ir pagal nustatytą tvarką laikyti teorijos ir praktinio vairavimo įskaitas mokykloje
   2. Laikytis bendrųjų viešos tvarkos ir darbo tvarkos taisyklių, tausoti mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti mokyklai padarytą žalą dėl savo kaltės
   3. Laiku sumokėti už teorijos ir praktinio vairavimo mokymą, dokumentų įforminimą
   4. Vairavimo mokyklai pateikti teisingus asmens duomenis ir laiku visus reikalingus dokumentus
   5. Jeigu Mokinys, užsisakęs vairavimo laiką, negali sutartu laiku atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimą, jis/ji turi perspėti vairavimo instruktorių prieš vieną dieną, iki 18 valandos. Neatvykus į praktinio vairavimo užsiėmimą ir nepranešus, pinigai negrąžinami
   6. Vieno praktinio vairavimo užsiėmimo trukmė turi būti ne daugiau kaip 3 valandos
   7. Pagal tvarką, baigus mokymo kursą mokinio įgytos teorijos žinios yra patikrinamos ir įvertinamos kompiuterine žinių testavimo programa (galutinė teorijos įskaita)
   8. Teorijos galutinė įskaita yra teigiama jei atsakyta – 80 proc. t. y. 24 testo klausimai. Atsakęs į 24 klausimus mokinys vertinamas – 6 balais; į 25-26 klausimus – 7 balais; 28-28 klausimus – 8 balais; 29 klausimus – 9 balais; 30 klausimų – 10 balų
   9. Testui spręsti skiriama 30 minučių
   10. Po teorijos galutinės įskaitos priėmimo, mokinys vairavimo mokyklos nustatyta tvarka supažindinamas su neteisingai atsakytais testo klausimais ir įvertinamas
   11. Mokinių vertinimo rezultatai saugomi vienerius metus
   12. Jei teorijos žinios įvertinamos neigiamai (mažiau kaip 80 proc.) teorijos žinios tikrinamos pakartotinai po vienos kalendorinės dienos
   13. Praktinio vairavimo gebėjimai bei įgūdžiai patikrinami vairavimo mokykloje kontrolinio patikrinimo metu (praktinio vairavimo galutinė įskaita). Jos metu daromas praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašas VKTĮ prie susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka
   14. Įskaitos trukmė nemažiau negu 45 minutės
   15. Praktinio vairavimo galutinė įskaita vykdoma kai mokinys yra išlaikęs ir turi teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą, ir baigęs visą privalomąją praktinio vairavimo mokymo programą
   16. Galutinės įskaitos turinys yra ne mažiau dviejų mokymo elementų ir keliuose pagal maršrutą nuo vairavimo aikštelės iki nurodytos vietos
   17. Vertinimo kriterijus ir klaidų kiekį nustato vairavimo mokykla pagal motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo, patvirtinto VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2010 spalio 7d . Nr. V-116 nuostatas
   18. Po įskaitos mokinys supažindinamas su padarytomis klaidomis, išvadomis ir įvertinamas
   19. Negavus teigiamo instruktoriaus įvertinimo egzamino metu, Mokinys bus vertinamas pakartotinai iš anksto, susitarus dėl vertinimo datos ir laiko. Pakartotinio vertinimo ir visų sekančių įgūdžių vertinimų kaina yra nuo 30 Eur (trisdešimt Eur, 00 ct)
  3. Vairavimo mokyklos teisės ir pareigos
   1. Suteikti mokiniui teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių
   2. Sudaryti tinkamas teorijos, ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti metodine medžiagą, bei taikyti pažangius mokymo metodus, užtikrinančius gerą žinių įsisavinimą
   3. Skirti praktiniam mokymui transporto priemonę, atitinkančią techninius motorinės transporto priemonių ir priekabų reikalavimus, patvirtintus LR susisiekimo ministro 1020 rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr.3- 494 (Žin., Nr. 99- 5152)
   4. Teorijos mokymas vykdomas grupėmis (arba individualiai), praktinis vairavimas tik individualiai. Teorijos per dieną mokyti ne daugiau kaip 4 val., praktinio vairavimo su vienus mokiniu ne daugiau kaip 3 val.
   5. Mokyti teorijos ir praktinio vairavimo tik tuos asmenis su kuriais sudaryta mokymo sutartis
   6. Mokiniams, baigusiems mokymo kursą, turintiems mokomųjų dalykų (teorijos ir praktinio vairavimo) galutinius teigiamus įvertinimus, ir sumokėjus visą kainą už kursus, išduoti liudijimus patvirtinančius mokymo kurso baigimą per tris darbo dienas, jeigu to pageidauja Mokinys
   7. Užtikrinti, kad teorijos ir praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla įsisiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai
   8. Užtikrinti, kad kiekvienas vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius mokymo metu turėtų teminius planus, ir kontroliuoti, kad jų būtų laikomasi
   9. Užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus
   10. Neišduoti mokyklos baigimo liudijimo tiems mokiniams, kurie išklausė mažiau kaip 80 pro. Nustatyto teorijos kurso užsiėmimų ir turi nepatenkinamus galutinius mokymo dalykų įvertinimus
   11. Užtikrinti, kad mokinio asmens duomenys, teorijos galutinės įskaitos testai su pažymėtais atsakymais, praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašai bus tvarkomi ir saugomi tik teisėtais būdais, nepažeidžiant LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, kitų teisės aktų reikalavimų. Vairavimo mokykla asmens duomenis, teorijos galutinės įskaitos testus su pažymėtais atsakymais, praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos garso ir vaizdo įrašus, vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2010 rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-493 „Dėl vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, VKTĮ prie susisiekimo ministerijos viršininko 2011 liepos 27 d. įsakymu Nr. 2B – 299 „Dėl praktinio vairavimo galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašų darymo, saugojimo, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ naudos išimtinai: vairavimo mokymo kontrolei, vairavimo mokymo kursų baigimo liudijimų apskaitai, egzaminuojamųjų ir egzaminų rezultatų apskaitai
 3. Baigiamosios nuostatos
  1. Vairavimo mokymo sutarties šalių ginčai sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesusitarus LR įstatymų nustatyta tvarka
  2. Vairavimo mokymo sutartims, sudarytoms pagal šias taisykles, taikoma Lietuvos Respublikos teisė
  3. Pasikeitus įstatymų, reglamentuojančių pirminę vairuotojų mokymo bei vairavimo mokyklų reikalavimų tvarką, nuostatoms, šios taisyklės ir sutartys iki jų pakeitimų galioja tiek, kiek neprieštarauja tokiems įstatymų pakeitimams